Danh mục chính 
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Tổ chức
  » Chi bộ
  » Ban giám hiệu
  » BCH Công đoàn
  » Chi đoàn giáo viên
  » Tổ Toán
  » Tổ Lý - Công nghệ
  » Tổ Hoá - Sinh
  » Tổ Văn
  » Tổ Sử-Địa-GDCD
  » Tổ Anh Văn
  » Tổ Thể dục-Nhạc-Mỹ thuật
  » Tổ Văn phòng
  Bản tin trường
  » Thông Báo
  » Hoạt động trường
  Dạy và học
  » Hướng dẫn học tập
  » Toán
  » Hóa
  » Lý
  » Sinh
  » Tin học
  » Công nghệ
  » Nhạc
  » Mỹ thuật
  » Văn
  » Sử
  » Địa
  » Giáo dục công dân
  » Anh
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Tìm kiếm 
 Liên kết 
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
 
Văn bản 07.07.2015 08:49
Mã số: 0011
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012
Cập nhật vào: 03:36 04.11.2011
Ngày ban hành: 03.11.2011
Nội dung toàn văn:

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN ĐẠI DIỆN CMHS                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐIỀU LỆ

Banđại diện cha mẹ học sinh.

 

 

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượngáp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức vàhoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Thuận Hưng; trách nhiệmcủa hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp; khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Điều lệ này áp dụng đối với Ban đạidiện cha mẹ học sinh của trường THCS Thuận Hưng năm học 2011 – 2012.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức 

 Ban đại diện cha mẹhọc sinh được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh(sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) từng lớp cử ra để phối hợp vớinhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

 

Chương II

 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌCSINH

 

Điều 3. Tổ chức của Ban đại diện cha mẹhọc sinh

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp docuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu năm học, gồm 3 thành viên(trong đó có 01 trưởng ban và 02 ủy viên), Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cửtrưởng ban. Vào đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm triệu tậpcuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp mình để cử ra Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp;

b) Các thành viên Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáoviên chủ nhiệm lớp và nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

a) Trường có một Ban đại diện cha mẹ họcsinh, do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹhọc sinh lớp cử ra vào đầu năm học. Số lượng thành viên của Ban đại diện cha mẹhọc sinh trường là 15 người.

b) Ban đại diện cha mẹ học sinh trườngtiến hành phiên họp toàn thể và quyết định số lượng các phó trưởng ban và cácthành viên thường trực.

3. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là một năm học; Ban đại diện chamẹ học sinh của trường hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng Ban đạidiện cha mẹ học sinh các lớp 9 hết nhiệm vụ khi kết thúc năm học.

4. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ họcsinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việcthay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể chamẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện chamẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

5. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắcđồng thuận.

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp:

a) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổchức các hoạt động giáo dục học sinh; 

b) Chuẩnbị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

c) Tham gia giáo dục đạo đức cho họcsinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận độnghọc sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàncảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp:

a) Quyết định việc triệutập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này saukhi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

b) Tổ chức lấy ý kiến chamẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thểvới giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượnggiáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động giáodục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thểthao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhấtvới giáo viên chủ nhiệm lớp.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban vàcác thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp:

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp có các nhiệm vụ sau đây:

- Lập kế hoạch thực hiện các hoạt độnggiáo dục theo nội dung nghị quyết của cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học vàtổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban đại diệncha mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức việc thu thập nguyện vọngvà kiến nghị của cha mẹ học sinh.

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp có các quyền sau đây:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phótrưởng ban và các thành viên, chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ họcsinh, thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệmlớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp vềhoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chấtlượng giáo dục và chất lượng dạy học;

- Cùng với giáo viên chủnhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối vớihọc sinh của lớp.

2. Nhiệm vụ và quyềncủa phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:(nếu có)

Phó trưởng Ban đại diệncha mẹ học sinh lớp là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụtrách một số mặt công tác được phân công.

3. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Banđại diện cha mẹ học sinh lớp:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớpvà Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ họcsinh trường:

a) Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổchức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện cáchoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trườngđề ra;          

b) Phốihợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trươngchính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chămsóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phốihợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyệntrong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phốihợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích họcsinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàncảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trởlại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng caochất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạtđộng cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường:

a) Quyết định triệu tập các cuộc họp quyđịnh tại khoản 2 Điều 3 và Điều 10 của Điều lệ này sau khi đã thống nhất vớihiệu trưởng;

b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện chamẹ học sinh lớp để kiến nghị với hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằmthực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý học tập của học sinh;

c) Quyết định chi tiêu để cải thiện điềukiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyệntheo quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban,phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ và quyềncủa trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: 

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường có các nhiệm vụ sau đây:

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáodục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học quy địnhtại Điều 10 của Quy chế này, điều hành việc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việclập kế hoạch các mặt hoạt động;

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phótrưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Banđại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện chamẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với hiệu trưởng các biệnpháp giải quyết.

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường có các quyền sau đây:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diệncha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục họcsinh;

- Định kỳ làm việc với hiệu trưởng vềhoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giải quyết kiến nghị của cha mẹ họcsinh về hoạt động giáo dục, dạy học; phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục họcsinh; tổ chức vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp tiếp tục đi học;

2. Nhiệm vụ, quyền củacác phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các phó trưởng Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng banphụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt độngtheo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

3. Nhiệm vụ và quyền của các thành viênBan đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ họcsinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ họcsinh trường phân công.

Điều 8. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

1. Phối hợp với nhà trường trong việcquản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹhọc sinh đề ra.

2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cácgiáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tựgiác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhàtrường.

3. Chịu trách nhiệm đối với sai phạm,khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyếtcủa Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chămsóc, quản lý, giáo dục học sinh.

Điều 9. Quyền của cha mẹ học sinh

Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tạiĐiều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện chocon em mình học tập, rèn luyện; có quyền ứng cử, đề cử trong cuộc họp cử Banđại diện cha mẹ học sinh lớp; có quyền từ chối mọi khoản đóng góp khi được Banđại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường yêu cầu nếukhông bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.

Điều 10. Hoạt động của cha mẹ học sinh vàBan đại diện cha mẹ học sinh

1. Các cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh:

a) Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họptoàn thể cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp với sốthành viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Điều lệ này. Trong năm học,tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: vào đầu năm học, khi kết thúchọc kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50%cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;

b) Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹhọc sinh trường do Ban đại diện học sinh trường quyết định.

2. Các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Giáo viên chủ nhiệm lớp triệu tập cuộc họp đầu tiên củaBan đại diện cha mẹ học sinh lớp để Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử trưởngban, phó trưởng ban. Sau khi được cử, trưởng ban điều hành cuộc họp toàn thểcha mẹ học sinh để thông qua chương trình hoạt động cả năm học.

 Ban đại diện cha mẹhọc sinh lớp tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả nămhọc và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% số cha mẹ học sinh đề nghị hoặcdo trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định;

b) Đầu năm học, hiệu trưởng họp với trưởng ban (và phótrưởng ban) của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường trong số những người thuộc thành phần được triệutập họp, có thể cử cả người vắng mặt nếu đã được người đó đồng ý tham gia. Sauđó, hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử trưởng ban, các phó trưởngban, nếu cần có thể cử các thành viên thường trực. Sau khi được cử, trưởng banđiều hành cuộc họp tất cả các trưởng ban, phó trưởng ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học;

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp thường kỳ theochương trình hoạt động cả năm học và họp bất thường khi có ít nhất 50% số thànhviên hoặc trưởng ban đề nghị.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban đạidiện cha mẹ học sinh

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diệncha mẹ học sinh:

 a)Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp từ đóng góp tự nguyệncủa cha mẹ học sinh theo nghị quyết cuộc họp đầu năm học và nguồn tài trợ hợppháp khác cho Ban đại diện học sinh lớp theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diệncha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diệncha mẹ học sinh lớp theo nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Banđại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Banđại diện học sinh trường theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức cáchoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh có từ các nguồn dưới đây:

a) Đóng góp kinh phí của cha mẹ học sinhcho Ban đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc theoquy định tại Khoản 5 Điều này;

b) Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổchức, cá nhân khác. 

3. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinhphí được đóng góp, tài trợ, hiện vật được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi đãđược toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ýkiến;

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí huyđộng được và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinhtrường thống nhất ý kiến.

4. Việc thu chi kinh phí của Ban đại diệncha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khaitình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớpvà các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Banđại diện cha mẹ học sinh.


 

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUANQUẢN LÝ GIÁO DỤC,

HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊNCHỦ NHIỆM LỚP

 

Điều 12.  Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ủng hộhoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện nghị quyết đầu năm học.

2. Định kỳ tổ chức cuộc họp với Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để tiếp thu ýkiến của Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý của nhà trường,biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏhọc trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến đối vớihoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

3. Nhà trường cử đại diện ban giám hiệulàm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trườngtrong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt độngcủa cha mẹ học sinh.

 

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

 

Điều 14. Khen thưởng

1. Kết quả hoạt động của Ban đại diện chamẹ học sinh là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng đối với cáccơ sở giáo dục.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt độngtốt, góp phần tích cực vào công tác giáo dục học sinh, tuỳ theo thành tích đượckhen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trởviệc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định củaĐiều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định khác của pháp luật có liênquan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tuỳ theo mức độ vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                   

         HIỆU TRƯỞNG                                               TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

                                                                                  

(kí tên, đóng dấu)                                                            (kí tên, đóng dấu)

File đính kèm
Dạng file: doc
Dung lượng: 66.00 Kb
Thống kê
Đã xem: 1870
Đã tải về: 8
Lọc Văn bản theo :


 Thông báo 

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
Ban giám hiệu kính mời quý thầy (cô) họp HĐSP vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/2/2015. Mong quý thầy (cô) sắp xếp công việc dự họp đầy đủ

 10 bài mới nhất 
Công khai thông tư 09 năm học 2014-2015
Lễ tổng kết năm học 2014-2015
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN "CÙNG EM TẠO THÓI QUEN"
Lễ phát quà cho học sinh của Hội Hữu nghị Cần Thơ
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
Họp mặt nụ cười, trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Kết quả thi violympic tiếng anh cấp quận năm 2014-2015
Mở file word bị khóa
 Văn bản 
Báo cáo thu chi quỹ học phí và quỹ đóng góp tự nguyện CMHS năm học 2014-2015
Tất cả mẫu văn bản đúng 2014
Quyết định Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT năm học 2013-2014
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2013-2014
Kế hoạch họp PHHS cấp lớp
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2011
Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Về việc thành lập Hội đồng trường
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
Khổng Tử
 Tra bài theo ngày 
Tháng Bảy 2015
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Danh ngôn 
Trong đời phải sống quá tốt để có thể sống tốt vừa đủ.
Khuyết danh.
 Trực tuyến 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000834405
IP của bạn: 54.80.27.222
Bản quyền thuộc về Trường THCS Thuận Hưng. Xây dựng trên nền Nukeviet- phát triển: Tin học Vương Cường.